Qui chế quản trị công ty/

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-HĐQT ngày 25/03/2010

của Hội đồng Quản trị Công ty CP CBHXK Cầu Tre)


CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh

Điều 2: Giải thích thuật ngữ

CHƯƠNG II: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 3: Quyền của cổ đông

Điều 4: Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều 5: Những vấn đề liên quan đến cổ đông lớn

Điều 6: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường

Điều 7: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Hội đồng cổ đông

Điều 8: Các hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông

CHƯƠNG III: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 9: Ưngs cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Điều 10: Tư cách thành viên Hội đồng quản trị

Điều 11: Thành phần Hội đồng quản trị

Điều 12: Trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

Điều 13: Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Điều 14: Họp Hội đồng quản trị

Điều 15: Các tiểu ban của Hội đồng quản trị

Điều 16: Thư ký công ty

Điều 17: Thù lao của Hội đồng quản trị

CHƯƠNG IV: THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN KIỂM SOÁT

Điều 18: Tư cách thành viên Ban kiểm soát

Điều 19: Thành phần Ban kiểm soát

Điều 20: Quyền tiếp cận thông tin và tính độc quyền của thành viên Ban kiểm soát

Điều 21: Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Điều 22: Thù lao của Ban kiểm soát

CHƯƠNG V: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY

Điều 23: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

Điều 24: Giao dịch với người có liên quan

Điều 25: Đảm bảo quyền hợp pháp của những người có quyền lợi liên quan đến công ty

CHƯƠNG VI: ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều 26: Đào tạo về quản trị công ty

CHƯƠNG VII: CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH

Điều 27: Công bố thông tin thường xuyên

Điều 28: Công bố thông tin về tình hình quản trị công ty

Điều 29: Công bố thông tin về các cổ đông lớn

Điều 30: Tổ chức công bố thông tin

CHƯƠNG VIII: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 31: Báo cáo

Điều 32: Giám sát

Điều 33: Xử lý vi phạm